Allmänna villkor

Vi är stolta över att vara anslutna till kvalitetsmärket Webwinkelkeur. Därför följer vi strikt villkoren för etiketten så att du kan köpa ljudprodukter på en pålitlig webbplats.

Innehållsförteckning:

Artikel 1 - Definitioner.

Artikel 2 - Företagarens identitet

Artikel 3 - Tillämplighet

Artikel 4 - Erbjudandet

Artikel 5 - Avtalet

Artikel 6 - Ångerrätt

Artikel 7 - Kostnader vid återkallelse

Artikel 8 - Undantagande av ångerrätten

Artikel 9 - Priset

Artikel 10 - Efterlevnad och garanti

Artikel 11 - Leverans och utförande

Artikel 12 – Varaktighetstransaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning

Artikel 13 - Betalning

Artikel 14 - Förfarande för klagomål

Artikel 15 - Tvister

Artikel 16 - Ytterligare eller andra bestämmelserArtikel 1 - Definitioner

I dessa villkor gäller följande definitioner:

Restperiod: den period inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;
Konsument: den fysiska person som inte agerar i yrkesutövning eller näringsverksamhet och ingår ett distansavtal med företagaren;
Dag: kalenderdag;
Varaktighetstransaktion: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, vars leverans- och/eller köpskyldighet är spridd över tiden;
Varaktigt medium: alla medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information riktad till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida konsultation och oförändrad återgivning av den lagrade informationen.
Ångerrätt: möjligheten för konsumenten att avsäga sig distansavtalet inom ångerfristen;
Modellformulär: modellformuläret för ångerrätt som tillhandahålls av företagaren som en konsument kan fylla i när denne vill utnyttja sin ångerrätt.
Entreprenör: den fysiska eller juridiska person som erbjuder distansprodukter och/eller tjänster till konsumenter;
Distansavtal: ett avtal där det, inom ramen för ett av företagaren organiserat system för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, fram till och med avtalets ingående, exklusivt används en eller flera tekniker för distanskommunikation;
Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att sluta avtal, utan att konsument och företagare har träffats i samma rum samtidigt.
Allmänna villkor: de nuvarande allmänna villkoren för företagaren.


Artikel 2 - Företagarens identitet

Stengo BV - Westone Audio;

De Nieuwe Erven 3;

5431 NV Cuijk;

Telefonnummer: +31 85-048 88 16 [9:00-17:00];

E-postadress: Info@westoneaudio.eu;

Handelskammarens nummer: 82455082;

Momsidentifikationsnummer: NL862477517B01

Om företagarens verksamhet är föremål för ett relevant licenssystem: uppgifterna om tillsynsmyndigheten:

Om företagaren utövar ett reglerat yrke:

den yrkesförening eller organisation som han tillhör;
yrkestiteln, den plats i EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där den beviljades;
en hänvisning till de yrkesregler som är tillämpliga i Nederländerna och anvisningar om var och hur dessa yrkesregler kan nås.

 

Artikel 3 - Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för varje distansavtal och beställning som ingås mellan företagare och konsument.
Innan distansavtalet ingås kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte rimligen är möjligt, innan fjärravtalet ingås, kommer det att anges att de allmänna villkoren finns tillgängliga för granskning i företagarens lokaler och de kommer att skickas kostnadsfritt till konsumenten så snart som möjligt på begäran.
Om distansavtalet ingås elektroniskt, trots föregående stycke och innan distansavtalet ingås, kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att den enkelt kan lagras av konsumenten på en hållbar databärare. Om detta inte rimligen är möjligt kommer det innan distansavtalet ingås att anges var de allmänna villkoren kan granskas elektroniskt och att de på konsumentens begäran kommer att skickas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt.
För det fall särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor ska andra och tredje styckena gälla i tillämpliga delar och vid motstridiga allmänna villkor får konsumenten alltid åberopa den tillämpliga bestämmelse som är mest förmånlig för honom .
Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid något tillfälle helt eller delvis ogiltigförklaras eller förstörs, förblir avtalet och dessa villkor i övrigt i kraft och den berörda bestämmelsen kommer att ersättas av ömsesidig överenskommelse omedelbart med en bestämmelse om att omfattningen av original så nära som möjligt.
Situationer som inte anges i dessa allmänna villkor bör bedömas "i andan" i dessa allmänna villkor.
Osäkerheter om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor måste tolkas "i andan" i dessa allmänna villkor.


Artikel 4 - Erbjudandet

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller underkastas villkor kommer detta uttryckligen att anges i erbjudandet.
Erbjudandet är utan förpliktelser. Företagaren har rätt att ändra och anpassa utbudet.
Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder är dessa en sann återspegling av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara fel eller uppenbara fel i erbjudandet binder inte företagaren.
Alla bilder, specifikationer och data i erbjudandet är vägledande och kan inte leda till ersättning eller upplösning av avtalet.
Bilder på produkter är en sann representation av de produkter som erbjuds. Operatören kan inte garantera att de visade färgerna exakt matchar de verkliga färgerna på produkterna.
Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt
i synnerhet
priset inklusive skatter;
eventuella fraktkostnader;
det sätt på vilket avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för det;
huruvida ångerrätten är tillämplig eller inte;
betalningssätt, leverans och fullgörande av avtalet;
perioden för godkännande av erbjudandet, eller den period inom vilken företagaren garanterar priset;
nivån på distanskommunikationsavgiften om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den ordinarie grundtaxan för det använda kommunikationsmedlet;
om avtalet arkiveras efter det att det ingåtts, och i så fall på vilket sätt det kan konsulteras av konsumenten;
det sätt på vilket konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera de uppgifter som han lämnat inom ramen för avtalet och, om så önskas, återställa dem;
alla andra språk än nederländska på vilka avtalet kan ingås;
de uppförandekoder som näringsidkaren lyder under och det sätt på vilket konsumenten kan läsa dessa uppförandekoder elektroniskt; och
minimitiden för distansavtalet i händelse av en transaktion med varaktighet.
Valfritt: tillgängliga storlekar, färger, materialtyp.

 

Artikel 6 - Ångerrätt

Vid leverans av produkter:

Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att lösa avtalet utan att ange skäl i 14 dagar. Denna betänketid börjar dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller en representant som tidigare utsetts av konsumenten och gjorts känd för företagaren.
Under betänketiden kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen varsamt. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning det är nödvändigt för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt kommer han att returnera produkten till företagaren med alla medföljande tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i originalskick och förpackning, i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från företagaren.
Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är denne skyldig att göra detta till företagaren inom 14 dagar, efter mottagandet av produkten. Konsumenten måste meddela detta med hjälp av modellformuläret. Efter att konsumenten har meddelat att han vill utnyttja sin ångerrätt ska kunden returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten ska bevisa att den levererade varan har returnerats i tid, till exempel genom ett leveransbevis.
Om kunden inte har uttryckt sin avsikt att använda sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till företagaren efter utgången av de perioder som nämns i punkterna 2 och 3, är köpet ett faktum.
Vid leverans av tjänster:

Med leverans av tjänster har konsumenten möjlighet att lösa avtalet utan att ange skäl i minst 14 dagar från och med dagen för avtalets ingående.
För att utnyttja sin ångerrätt kommer konsumenten att följa de rimliga och tydliga instruktioner som tillhandahålls av företagaren i erbjudandet och/eller senast vid leverans.


Artikel 7 - Kostnader vid återkallelse

Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt kommer som mest kostnaden för returfrakten att stå för hans räkning.
Om konsumenten har betalat ett belopp kommer företagaren att återbetala detta belopp så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter återkallelsen. Detta är under förutsättning att produkten redan har mottagits tillbaka av säljaren eller att avgörande bevis på fullständig retur kan tillhandahållas. Återbetalning kommer att göras med samma betalningsmetod som används av konsumenten om inte konsumenten uttryckligen godkänner en annan betalningsmetod.
Om varan skadas på grund av vårdslös hantering av konsumenten är konsumenten ansvarig för eventuell värdeminskning av produkten.
Konsumenten kan inte hållas ansvarig för värdeminskning på produkten när företagaren inte har lämnat all lagstadgad information om ångerrätten, detta bör ske innan köpeavtalet ingås.


Artikel 8 - Uteslutning av ångerrätten.

Företagaren kan utesluta konsumentens ångerrätt för produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3. Undantaget från ångerrätten gäller endast om företagaren tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i tid för avtalets ingående.
Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för produkter
som har skapats av företagaren enligt konsumentens specifikationer;
som är tydligt personliga till sin natur;
Som till sin natur inte kan återlämnas;
Som förstör eller åldras snabbt;
vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som ligger utanför entreprenörens kontroll;
För enskilda tidningar och tidskrifter;
för ljud- och bildinspelningar och datorprogram som konsumenten har brutit förseglingen av.
för hygienprodukter för vilka konsumenten har brutit förseglingen.
Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för tjänster
rörande boende, transport, restaurangverksamhet eller fritidsverksamhet som ska utföras ett visst datum eller under en viss period;
Varav leveransen har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut;
Angående vadslagning och lotterier.

 

 

Artikel 9 - Priset

Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, förutom prisändringar på grund av förändringar i momssatser.
Utan hinder av föregående stycke kan företagaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som företagaren inte har inflytande över, med rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och att eventuella priser som nämns är riktpriser kommer att nämnas i erbjudandet.
Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är ett resultat av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser.
Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit detta och:
de är resultatet av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser; eller
konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
Priserna som nämns i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.
Alla priser är med reservation för tryck- och sättningsfel. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av tryck- och sättningsfel. Vid tryck- och sättningsfel är företagaren inte skyldig att leverera varan enligt felaktigt pris.


Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

Företagaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som nämns i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och/eller användbarhet samt befintliga lagbestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter vid datumet för avtalets ingående. . Om överenskommet garanterar företagaren även att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.
En garanti som tillhandahålls av företagaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten enligt avtalet mot företagaren kan göra gällande.
Eventuella defekter eller felaktigt levererade produkter ska rapporteras till företagaren skriftligen inom 4 veckor efter leverans. Retur av produkterna ska ske i originalförpackningen och i nyskick.
Företagarens garantiperiod motsvarar tillverkarens garantiperiod. Företagaren ansvarar dock aldrig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild applikation av konsumenten, och inte heller för några råd angående användning eller tillämpning av produkterna.
Garantin gäller inte om:
konsumenten har reparerat och/eller modifierat de levererade produkterna själv eller låtit reparera och/eller modifiera dem av tredje part;
de levererade produkterna är utsatta för onormala förhållanden eller på annat sätt vårdslöst behandlade eller i strid med entreprenörens instruktioner och/eller på förpackningen behandlas;
bristen är helt eller delvis en följd av föreskrifter som regeringen har fastställt eller kommer att sätta angående arten eller kvaliteten på de material som används.

 

Artikel 11 - Leverans och utförande

Bolaget kommer att iaktta största möjliga omsorg vid mottagande och utförande av order på produkter och vid bedömning av förfrågningar om tillhandahållande av tjänster.
Leveransstället är den adress som konsumenten har meddelat företaget.
Med förbehåll för vad som anges i punkt 4 i denna artikel kommer företaget att utföra godkända beställningar snabbt men senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har samtyckt till en längre leveranstid. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte eller endast delvis genomförs, får konsumenten besked om detta senast 30 dagar efter det att beställningen gjordes. Konsumenten har i så fall rätt att utan kostnad lösa upp avtalet. Konsumenten har inte rätt till ersättning.
Alla leveransvillkor är vägledande. Konsumenten kan inte härleda några rättigheter från några villkor som nämns. Överskridande av en villkor berättigar inte konsumenten till ersättning.
Vid upplösning i enlighet med punkt 3 i denna artikel kommer företagaren att återbetala det belopp som konsumenten betalat så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar efter upplösningen.
Om leverans av en beställd produkt visar sig omöjlig, kommer företagaren att anstränga sig för att tillhandahålla en ersättningsvara. Senast vid leverans kommer det att rapporteras på ett tydligt och begripligt sätt att en ersättningsartikel levereras. Med ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för eventuell retursändning ska bäras av företagaren.
Risken för skada och/eller förlust av produkter vilar på företagaren fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en tidigare utsedd och tillkännagiven för företagarens representant, om inte annat uttryckligen överenskommits.


Artikel 12 – Varaktighetstransaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning

Uppsägning

Konsumenten kan avtala på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst säga upp i enlighet med överenskomna uppsägningsregler och en uppsägningstid på upp till en månad.
Konsumenten kan säga upp ett tidsbestämt avtal som ingåtts för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster när som helst vid utgången av tidsperioden i enlighet med gällande uppsägningsregler och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
Konsumenten kan säga upp de avtal som nämns i föregående stycken:
avsluta när som helst och inte vara begränsad till uppsägning vid en specifik tidpunkt eller period;
åtminstone avsluta dem på samma sätt som de ingicks av honom;
alltid säga upp med samma uppsägningstid som företagaren har bestämt för sig själv.
Förnyelse

Ett visstidsavtal som har ingåtts om regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för viss tid.
Utan hinder av föregående stycke får ett tidsbestämt avtal som har ingåtts om regelbunden leverans av dagliga nyheter och veckotidningar och tidskrifter tyst förlängas för en viss tid som inte överstiger tre månader, om konsumenten kan säga upp detta förnyade avtal mot slutet av förnyelsen med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
Ett tidsbestämt avtal som har ingåtts om regelbunden leverans av produkter eller tjänster får tyst förlängas på obestämd tid endast om konsumenten kan säga upp det när som helst med en uppsägningstid som inte överstiger en månad och en uppsägningstid som inte överstiger tre månader i det fall avtalet sträcker sig till ordinarie, dock mindre än en gång i månaden, leverans av dags-, nyhets- och veckotidningar och tidskrifter.
Ett avtal med begränsad varaktighet för regelbunden leverans av provdagar, tidningar och tidskrifter (prov- eller introprenumeration) fortsätter inte underförstått och upphör automatiskt vid slutet av provperioden eller introduktionsperioden.
Duration

Om ett avtal varar mer än ett år, kan konsumenten efter ett år när som helst säga upp avtalet med en uppsägningstid på upp till en månad, om inte skälighet och skälighet motsätter sig uppsägning före utgången av den avtalade löptiden.

 

Artikel 13 - Betalning

Om inte annat avtalats ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 7 arbetsdagar efter betänketidens början enligt artikel 6 punkt 1. Vid avtal om att tillhandahålla en tjänst börjar denna period efter att konsumenten har fått bekräftelsen på avtalet.
Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i betalningsuppgifter som tillhandahålls eller nämns till företagaren.
Vid utebliven betalning från konsumentens sida har företagaren rätt att, med förbehåll för lagliga begränsningar, debitera konsumenten skäliga kostnader som gjorts kända i förväg.


Artikel 14 - Förfarande för klagomål

Företagaren har ett tillräckligt publicerat reklamationsförfarande och hanterar klagomål i enlighet med detta reklamationsförfarande.
Klagomål om genomförandet av avtalet ska lämnas till företagaren inom 7 dagar fullständigt och tydligt beskrivna, efter att konsumenten har upptäckt bristerna.
Klagomål som lämnas in till företagaren kommer att besvaras inom en period av 14 dagar från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebart längre handläggningstid kommer företagaren att svara inom 14-dagarsperioden med ett mottagningsbesked och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer utförligt svar.
Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsförfarandet.
För klagomål bör en konsument först vända sig till företagaren. Om butiken är ansluten till Stichting WebwinkelKeur och klagomål som inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse, ska konsumenten vända sig till Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), som kommer att medla utan kostnad. Kontrollera om denna butik har ett aktuellt medlemskap genom https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Om det fortfarande inte finns någon lösning har konsumenten möjlighet att få sitt klagomål behandlat av den oberoende skiljenämnden som utsetts av Stichting WebwinkelKeur, beslutet är bindande och både företagare och konsument samtycker till detta bindande beslut. Att lämna in en tvist till denna tvistnämnd är kostnader förknippade med som konsumenten ska betala till nämnden. Det är också möjligt att lämna in klagomål via den europeiska ODR-plattformen (http://ec.europa.eu/odr).
Ett klagomål upphäver inte företagarens skyldigheter, såvida inte företagaren skriftligen anger något annat.
Om ett klagomål befinns vara berättigat av företagaren kommer företagaren, efter eget gottfinnande, antingen byta ut eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.

 


Artikel 15 - Tvister

På avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor avser gäller endast holländsk lag. Även om konsumenten är bosatt utomlands.
Wiens försäljningskonvention gäller inte.


Artikel 16 - Ytterligare eller andra bestämmelser

Ytterligare eller andra bestämmelser i dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och bör registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten på ett tillgängligt sätt kan lagras på ett varaktigt medium.

Cookie-inställningarna på denna webbplats är inställda på att "tillåta alla cookies" för att ge dig den allra bästa upplevelsen. Klicka på acceptera cookies för att fortsätta använda webbplatsen.
Du har lyckats prenumerera!
Det här e-postmeddelandet har registrerats